ODOBERANIE NOVINIEK (NEWSLETTER)

Súhlas so spracovaním osobných údajov

upravený podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Dotknutá osoba:
Odoberateľ noviniek (newslettrov)
Prevádzkovateľ:
sweetlifeofmimi.sk

Zoznam osobných údajov

Emailová adresa žiadateľa o zaradenie do databázy pre zasielanie noviniek (newslettrov).

Účel spracovania osobných údajov

Newsletter
Evidencia e-mailových adries pre zasielanie noviniek, článkov a pripravovaných publikácií s tematikou webovej stránky www.sweetlifeofmimi.sk. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

Príjemcovia osobných údajov

webový portál www.sweetlifeofmimi.sk

Právny základ spracovania osobných údajov

Článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Newsletter
Dotknutá osoba zaškrtnutím checkboxu "Súhlasím so zasielaním noviniek" potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami a súhlasí s nimi.